آدرس آموزشگاه ها :

۱- پیام – فلسطین ۱۸ – ۳۷۶۷۹۷۲۶ و ۳۷۶۱۱۷۲۳

۲ – قلم و اندیشه بین بلوار فردوسی بین جانباز و ثمانه ۳۷۶۷۸۴۸۰
۳- فضیلت – انتهای حامد شمالی ۱۲ – ۳۶۰۴۰۹۳۳
۴- کاوش – رضای ۳ – ۳۸۴۲۳۷۲۸ و ۳۸۴۲۲۸۴۶

دیدگاهتان را بنویسید