برنامه آزمون های آزمایشی

دپارتمان شاکریان – برنامه جدید آزمون های کانون قلم چی منطبق با تاریخ جدید کنکور

تاریخ آزمونمباحث از کتاب کار دپارتمان
۲۴ مهر ۹۴احتمال – آمار ۵ فصل اول
۸ ابان ۹۴احتمال انالیز و کل آمار
۲۲آبان۹۴احتمال و آنالیز –درجه دو- نامعادله و معادله
۶ آذر ۹۴درجه دو –کل فصل تابع به جز نامعادله –کل آمار
۲۰ آذر۹۴درجه دو –کل فصل تابع به جز نامعادله- احتمال و انالیز-تصاعد –دنباله

مثلثات دوم وسوم

۴ دی۹۴لگاریتم – هندسه فصل ۱ و ۲
۲۵دی۹۴

 

احتمال وانالیز-   کل تابع به جز نامعادله- لگاریتم- درجه دو-دنباله تصاعد

مثلثات پیش دانشگاهی (کل مثلثات به جز ایستگاه ۳و۴)

۹ بهمن ۹۴

جمع بندی پایه

تابع (فقط ایستگاه ۱و۲) مثلثات دوم و سوم(همه مثلثات به جز ایستگاه ۶)

کل آمار –کل هندسه- تصاعد

۲۳ بهمن ۹۴حد وپیوستگی- مشتق
۷ اسفند ۹۴کاربرد مشتق (به جز رسم نمودار ومجانب )
۲۱ اسفند ۹۴مشتق –کل کاربرد- مجانب
۷ فروردین۹۴

جمع بندی پایه

 

تکرار ازمون ۹ بهمن است

تابع (فقط ایستگاه ۱و۲) مثلثات دوم و سوم(همه مثلثات به جز ایستگاه ۶)

کل آمار –کل هندسه- تصاعد

۲۰فروردین۹۵

جمع بندی پیش۱

احتمال وانالیز-   کل تابع – درجه دو-لگاریتم- مشتق-تصاعد ودنباله

مثلثات پیش دانشگاهی (کل مثلثات به جز ایستگاه ۳و۴)

۳ اردیبهشت ۹۵حد پیوستگی ماتریس خط ونقطه دایره سهمی
۱۷ اردیبهشت۹۵بیضی هذلولی انتگرال
۳۱ اردیبهشت ۹۵کاربرد مجانب خط ونقطه مقاطع انتگرال
۲۱خرداد ،۴و۱۸ تیرمطابق کنکور۹۵

 

دیدگاهتان را بنویسید