تعداد تست : ۱۳۶

عنوان مبحث                           تعداد ستاره                         سوالات حذفی

شمارش با اصل ضرب                ۲ستاره                                       –

فاکتوریل و جایگشت                  ۳ستاره                             ۴۶ – ۴۷ – ۴۸ – ۷۷ – ۷۸

جایگشت                                   ۲ستاره                                      ۸۶  – ۸۷

ترکیب                                        ۲ستاره                            ۱۰۷ – ۱۱۱ – ۱۳۵ – ۱۳۶

مسائل دارای تکرار مشخص       کلاً حذف

 

 

دیدگاهتان را بنویسید