تعداد تست : ۷۶

عنوان مبحث                           تعداد ستاره                         سوالات حذفی

جملات دنباله                            کلاً حذف                                       –

همگرایی                                  ۱ستاره                                  ۱۲ – ۱۴

 کرانداری                                  ۲ستاره                                      –

صعودی نزولی                          ۲ستاره                            ۷۳ – ۷۴ – ۷۵ – ۷۶

 

 

دیدگاهتان را بنویسید