فصل  دوازدهم : مشتق

تعداد تست : ۲۲۳

عنوان مبحث                                          تعداد ستاره                         سوالات حذفی

   مشتق گیری                                          ۳ستاره                                       –

مشتق توابع نمایی و لگاریتمی                    ۲ ستاره

تعریف مشتق                                           ۲ ستاره

چند نکته در محاسبه مشتق                        ۲ ستاره

مشتق ضمنی                                           ۲ ستاره

آهنگ تغییر                                             ۲ستاره

مشتق پذیری                                            ۲ستاره

معادله خط مماس و قائم                             ۳ ستاره

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید