فصل دوم: احتمال

تعداد تست : ۲۱۴

عنوان مبحث                                     تعداد ستاره                                        سوالات حذفی

فضای نمونه و پیشامد                             یک ستاره                                                    –

احتمال ساده                                        سه ستاره                                                    –

قوانین احتمال                                      سه ستاره                                                     –

احتمال شرطی                                     دو ستاره                                              ۱۱۵ و ۱۲۹

فرمول کلی احتمال                                  دو ستاره                                            ۱۶۴ و ۱۶۸

متغیر تصادفی                                      دو ستاره                                                   ۱۷۶

توزیع دو جمله ای                                 سه ستاره                                            ۱۸۶ و ۱۸۷

دیدگاهتان را بنویسید