فصل ششم : مثلثات

تعداد تست : ۲۱۲

عنوان مبحث                                     تعداد ستاره                                        سوالات حذفی

مقدمه مثلثات                                                                 دو ستاره

کمان های وابسته                                                          دو ستاره

کمان های مرکب                                                           سه ستاره

معادلات مثلثاتی                                                           سه ستاره

کاربرد های مثلثاتی                                                      دو ستاره

توابع مثلثاتی                                                             دو ستاره

دیدگاهتان را بنویسید