فصل نهم : حد و پیوستگی

تعداد تست : ۱۶۴

عنوان مبحث                                     تعداد ستاره                                        سوالات حذفی

مقدمه حد                                                                     یک ستاره

رفع ابهام                                                                     سه ستاره                                                                         ۶۴ و ۸۶

پیوستگی                                                                    دو ستاره

حد در بی نهایت                                                          سه ستاره

حد های نامتنهایی                                                       دو ستاره

دیدگاهتان را بنویسید