تعداد تست : ۱۵۸

عنوان مبحث                                     تعداد ستاره                                        سوالات حذفی

معادلات گویا                                       ۱ستاره                                                           –
معادلات گنگ                                      ۱ستاره                                                         ۲۲
تعیین علامت                                      ۲ستاره                                                          ۳۹
نامعادله                                             ۳ستاره                                                          –
معادله درجه دوم                               ۲ستاره                                                     ۷۸ – ۸۵
روابط بین ریشه ها                             ۱ستاره                                                          –
ساختن معادله درجه دوم                   ۲ستاره                                                          –
ریشه مضاعف                                   ۳ستاره                                                          –
حل معادلات به کمک معادله درجه۲   ۳ستاره                                                           –
نمودار تابع درجه دوم                        ۳ستاره                                                      ۱۵۷ – ۱۵۸

دیدگاهتان را بنویسید