تعداد تست : ۲۱۸

عنوان مبحث                                     تعداد ستاره                                        سوالات حذفی

تابع                                                    ۱ستاره                                                        –
دامنه و برد                                         ۲ستاره                                              ۴۸ – ۴۹ – ۵۰
مقادیر تابع                                          ۳ستاره                                                  ۵۹ – ۸۰
تابع خطی                                          ۱ستاره                                                       –
توابع خاص                                         ۲ستاره                                                     ۱۰۵
اعمال جبری روی تابع                         ۲ستاره                                                      –
ترکیب توابع                                         ۳ستاره                                                   ۱۶۸
تابع یک به یک و وارون                         ۲ستاره                                               ۱۹۸ – ۲۰۰

دیدگاهتان را بنویسید