تعداد تست : ۱۲۴

عنوان مبحث                                تعداد ستاره                         سوالات حذفی

مفهوم توان و تابع نمایی                 ۱ستاره                        

تابع لگاریتمی                                 ۲ستاره  

معادله لگاریتمی                            ۳ستاره

عدد نپر                                         کلاً حذف

رشد و زوال نمایی                         ۳ستاره                                      ۱۲۴

 

دیدگاهتان را بنویسید