تعداد تست : ۱۰۶

عنوان مبحث                                        تعداد ستاره                                        سوالات حذفی

قدر مطلق                                           ۳ ستاره                                              ۱۹ – ۲۰ – ۲۵
نمودار های قدر مطلق                         ۲ ستاره                                              ۴۵ – ۵۷ – ۵۹ – ۶۴ – ۶۶
جزء صحیح                                           ۲ستاره                                               ۷۵ – ۸۰ – ۸۶ – ۹۱ – ۹۵ – ۹۶ – ۹۷ – ۹۸ – ۹۹ – ۱۰۶
نمودار های جزء صحیح                           حذف

دیدگاهتان را بنویسید