نکات کتاب خیلی سبز۹۲

مباحث سه ستاره : مباحثی که خیلی مهم هستند و بهتر است همه ی تست های آنها را بزنید.

مباحث دو ستاره: مباحثی که مهم هستند و بهتر است نصف تست های آن  را بزنید.

مباحث یک ستاره : مباحثی که می توانید در صورت کمبود زمان حذف کنید یا یک سوم تست های آن را بزنید کافیست.

 

فصل اول – ترکیبیات

فصل دوم – احتمال

فصل سوم – دنباله های حسابی و هندسی

فصل چهارم – جزء صحیح و قدر مطلق

فصل پنجم – توابع نمایی و لگاریتمی

فصل ششم – مثلثات

فصل هفتم -تابع

فصل هشتم – معادله ، نامعادله و تعیین علامت

فصل نهم – حد و پیوستگی

فصل دهم – دنباله

فصل یازدهم – مجانب

فصل دوازدهم – مشتق

فصل سیزدهم- کاربرد مشتق

فصل چهاردهم – دستگاه معادلات خطی

فصل پانزدهم – منحنی های درجه۲

فصل شانزدهم – انتگرال

فصل هفدهم – ماتریس

فصل هجدهم – آمار

 

 

دیدگاهتان را بنویسید