مبحث احتمال


مبحث تابع


مبحث انتگرال


مبحث حد


مبحث مثلثات


مبحث مشتق


مبحث آمار


مبحث کاربرد مشتق

ویدیو های مبحث احتمال سبقت پلاس

حل سوال از آنالیز و احتمال

حل سوال از شرط و احتمال

آموزش احتمال شرطی و حل مثال

حل سوال از احتمال درختی

حل سوال از احتمال درختی

حل سوال از اجتماع

حل سوال از توزیع

حل سوال از احتمال انگشتی

تدریس فوق العاده احتمال

آموزش فوق العاده احتمال انگشتی


ویدیو های مبحث تابع سبقت پلاس

حل سوال از ترکیب توابع

حل سوال از دامنه توابع

حل سوال از برد توابع

حل سوال از وارون توابع

حل سوال از وارون توابع

حل سوال از توابع وارون

حل سوال از وارون توابع

رسم نمودار توابع

آموزش فوق العاده نکات رسم توابع

حل سوال از جز صحیح توابع

حل سوال از جز صحیح توابع

آموزش فوق العاده جز صحیح تابع

آموزش قدر مطلق و حل سوال

حل سوال از ترتیب توابع

حل سوال از ترتیب توابع

حل سوال از دامنه توابع

حل سوال از دامنه توابع

حل سوال از دامنه توابع

آموزش فوق العاده دامنه تابع

آموزش نامعادله مبحث تابع


ویدیو های مبحث مثلثات سبقت پلاس

معادلات مثلثاتی

معادلات مثلثاتی

نکات مثلث

نکات شکل مثلثاتی

فرمول های مثلثات

نکات مثلث

فرمول های مثلثات

فرمول های مثلثات

فرمول های مثلثات

ویدیو های مبحث حد سبقت پلاس

آموزش حد صفر صفرم رادیکالی

آموزش سایر حالات مبهم حد و مثال

آموزش حد در بینهایت و حل مثال

آموزش حد صفر صفرم مثلثاتی


ویدیو های مبحث کاربرد سبقت پلاس

آموزش نمودار های معروف

آموزش مجهول یابی + حل تست

آموزش اکسترمم مطلق و برد

آموزش نقطه شناسی + حل تست

آموزش نقاط بحرانی + حل تست

آموزش نقاط بحرانی +حل تست

تدریس نقاط بحرانی توابع دو ضابطه ای و حل تست

تدریس نقطه عطف توابع دوضابطه ای

آموزش + حل مثال مهم از تعیین علامت

ویدیو های مبحث مشتق سبقت پلاس

تدریس مشتق ضمنی

حل تست مهم خط مماس

تدریس خط مماس

حل تست خط مماس

تعریف حدی مشتق

مشتق قدر مطلق و جز صحیح

تدریس مشتق قدر مطلق و جز صحیح و حل تست

حل تست از مشتق چند ضابطه ای

آموزش و حل تست از مشتق مرکب

تدریس وحل تست از فرمول های مشتق گیری

حل تست از فرمول های مشتق گیری

ویدیو های مبحث آمار سبقت پلاس

آموزش تناسب و دسته بندی و تست در مبحث آمار

حل تست درصد فراونی مبحث آمار

تدریس شاخص های مرکزی و پراکندگی آمار

حل تست مهم از آمار

تدریس جمع و ضرب آمار و حل تست

آموزش نمودار های آمار و حل تست مهم