محصول دانلودی حل مسائل استوکیومتری به روش سه گام – استاد مرتضی محمدی

شیمی را فقط مفهومی یاد بگیرید .

استاد مرتضی محمدی

180,000 تومان

محصول دانلودی حل مسائل انحلال پذیری و غلظت محلول ها – استاد مرتضی محمدی

شیمی را فقط مفهومی یاد بگیرید .

استاد مرتضی محمدی

340,000 تومان

محصول دانلودی سینتیک شیمیایی و حل مسائل آن – استاد مرتضی محمدی

شیمی را فقط مفهومی یاد بگیرید .

استاد مرتضی محمدی

130,000 تومان

محصول دانلودی ترموشیمی و حل مسائل آن – استاد مرتضی محمدی

شیمی را فقط مفهومی یاد بگیرید .

استاد مرتضی محمدی

270,000 تومان

محصول دانلودی هیدروکربن ها – استاد مرتضی محمدی

شیمی را فقط مفهومی یاد بگیرید .

استاد مرتضی محمدی

290,000 تومان
140,000 تومان

محصول دانلودی ترکیبات آلی اکسیژن دار و پلیمر ها – استاد مرتضی محمدی

شیمی را فقط مفهومی یاد بگیرید .

استاد مرتضی محمدی

240,000 تومان

کتاب جامع شیمی ۳ – شیمی دوازدهم

ویژگی کتاب : ۱- دسته بندی فوق العاده ی کلیه نکات شیمی دوازدهم ۲- پوشش صد در صد نکات کنکور…

55,000 تومان

کتاب جامع شیمی ۲ – شیمی یازدهم

ویژگی کتاب : ۱- دسته بندی فوق العاده ی کلیه نکات شیمی یازدهم ۲- پوشش صد در صد نکات کنکور…

50,000 تومان

کتاب جامع شیمی ۱ – شیمی دهم

ویژگی کتاب : ۱- دسته بندی فوق العاده ی کلیه نکات شیمی دهم ۲- پوشش صد در صد نکات کنکور…

55,000 تومان