دكترای زبان و ادبيات فارسی
مدرس دانشگاه
دبير رسمی آموزش و پرورش و و مدرس مدارس برتر مشهد از جمله امام رضا
برگزاری كلاس های كنكور و همايش در مدارس
برگزاری كلاس های كنكور در موسسات برتر از جمله فضيلت و نشاط و …
١٣ سال سابقه تدريس در آموزش و پرورش